Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Trending toezicht

Foto: Marcel van den Bergh / Hollandse Hoogte

Trending toezicht

Nieuwe autoriteit richt zich op nucleaire veiligheid

Vergunningverlening, toezicht en handhaving, publieksvoorlichting, beleidsontwikkeling, preventie van incidenten. Het is een greep uit de taken van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) die sinds dit jaar in Nederland actief is.

Tot nu toe waren de taken en expertise over nucleaire zaken verspreid over verschillende instanties. De ANVS bundelt alle kennis en kunde.
Het werk van de 120 medewerkers van de ANVS richt zich vooral op nucleaire bedrijven – bijvoorbeeld vervoerders van radioactief afval – en op organisaties die werken met straling zoals in de medische sector het geval is. De ANVS verzorgt onder meer de registratie van de coördinerende stralingsdeskundigen. Sinds januari geldt voor deze toezichthouders op stralingsbescherming in bijvoorbeeld ziekenhuizen, universiteiten en industriële bedrijven de wettelijk verplichting om zich bij de ANVS te melden.

De ANVS werkt samen met instanties in binnen- en buitenland. Daarnaast is de autoriteit lid van de Inspectieraad, het samenwerkingsverband van rijksinspecties.

Meer over de taken van de ANVS is te vinden op de gloednieuwe website.

Gehoorschade voorkomen: zelfregulering of wetgeving?

1,1 miljard. Dat is het aantal jongeren tussen 12 en 35 jaar dat volgens de World Health Organization (WHO) wereldwijd het risico loopt op blijvende gehoorschade. In bijna de helft van de gevallen is de oorzaak: te hoge geluidsniveaus in uitgaansgelegenheden en bij (sport)evenementen.

De WHO adviseert jongeren om oorpluggen te dragen tijdens het uitgaan, tijdig geluidspauzes in te lassen, en regelmatig het gehoor te testen. Daarnaast ziet de WHO nadrukkelijk een taak voor de overheid om het publiek te wijzen op risico’s, en om (wettelijke) normen op te stellen voor maximale geluidsniveaus.

Nederland kent sinds 2014 normen voor de geluidsniveaus waaraan bezoekers van festivals en feesten mogen worden blootgesteld. In het Convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector hebben twee brancheorganisaties – de Vereniging Van EvenementenMakers en de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) – afspraken gemaakt over geluidslimieten, decibelmetingen en gehoorbescherming. Als deze zelfregulering onvoldoende effect heeft, wil staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de geluidsnormen bij festivals en concerten wettelijk vastleggen. Ondertussen pleiten andere politici al voor gemeentelijke regulering.

Het Convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector is te downloaden via de website van de VNPF.

Poll

Wat vindt u van dit probleem? Gehoorschade moet je voorkomen door:


Gedragsbeïnvloeding op de snelweg

Apps die gedrag beïnvloeden? Jazeker, want applicaties voor smartphones zouden het rijgedrag van automobilisten zodanig kunnen beïnvloeden dat verkeersveiligheid verbetert, filevorming vermindert en uitstoot van broeikasgassen afneemt.

Blikr, Smoover en ZOOF; het zijn de namen van mobiele navigatiediensten waarmee onder de noemer Brabant In-Car III testen zijn uitgevoerd. Weggebruikers op de A67 kregen adviezen om de snelheid te verlagen (of juist te verhogen), de juiste rijbanen te kiezen en de afstand tot andere wegebruikers te bewaren. In de proefperiode zijn de apps bij 12.000 autoritten gebruikt. Volgens de eerste evaluatie heeft dit bijgedragen aan betere doorstroming op deze drukke snelweg.

Uit de evaluatie blijkt dat 85 procent van de deelnemers aan de pilot de rijadviezen van de apps opvolgt. Een bijna net zo groot percentage kiest de snelheid op basis van een mix tussen eigen waarneming, de matrixborden boven de weg en de informatie van de apps. De initiatiefnemers – provincie Noord-Brabant, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat – zien er dan ook een goede aanvulling in om files en gevaarlijke wegsituaties te voorkomen.

Het is de bedoeling dat marktpartijen ervoor gaan zorgen dat de drie in Brabant geteste apps landelijk toepasbaar worden. Achtergrondinformatie over het project Brabant In-Car III is te vinden op de website van Beter Benutten.

Aanmelden voor Innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2015!

De verkiezing voor de Innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2015 is in volle gang. Projecten die landelijke aandacht verdienen kunnen zich nog aanmelden tot 10 juli. Kanshebbers zijn innovatieve projecten die bijdragen aan een gezonde, veilige en rechtvaardige werk- en leefomgeving.

Een digitaal opkopersregister voor gestolen telefoons, zelfcontrole door agrarische bedrijven, of de inzet van mensen met autisme als camera-operator. Het zijn een paar voorbeelden van projecten die eerder kans maakten op de Innovatieprijs Handhaving en Toezicht. De vakjury beoordeelt inzendingen op onder meer creativiteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid.
Dit jaar wordt voor het eerst een Talent Award uitgereikt. De prijs is speciaal voor studenten die werken aan innovatieve projecten. Naast de Talent Award zijn er een juryprijs en een publieksprijs te winnen.

Projecten kunnen zich tot 10 juli 2015 aanmelden voor de Innovatieprijs Handhaving en Toezicht. De spelregels, een inschrijfformulier en een overzicht van de winnaars van voorgaande verkiezingen zijn te vinden op www.verkiezingenhandhavingentoezicht.nl. De verkiezingen zijn een initiatief van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (hetccv.nl), de Inspectieraad (inspectieloket.nl) en beroepsvereniging VIDE (videnet.nl).