Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Trending toezicht

Trending toezicht

In de strijd tegen geweld, overlast en drugscriminaliteit neemt de overheid diverse nieuwe maatregelen. En veiligheids­ontwikke­lingen staan ook op een andere manier in de belangstelling. Want hoe zit het met de regelnaleving bij bedrijven die zich bezig­houden met gevaarlijke stoffen? ToeZine zet het nieuws op een rij.


Politie gaat geweldplegers testen op alcohol- en drugsgebruik

Geweldplegers kunnen binnenkort hogere strafeisen tegemoetzien als ze onder invloed zijn van alcohol of drugs. De politie gaat verdachten testen op het gebruik van alcohol, cocaïne, amfetamine en methamfetamine. Het Openbaar Ministerie kan de resultaten vervolgens meenemen in de straf­eis. Dat staat in de ‘Wet middelentesten geweldplegers’, die naar verwachting per 1 januari 2017 in werking treedt.
De wet geeft het Openbaar Ministerie niet alleen de bevoegdheid om een zwaardere straf te eisen, maar ook om een alcoholverbod of een locatie­verbod op te leggen. Het is de bedoeling dat de aanpak daarnaast leidt tot een beter inzicht in de rol van alcohol en drugs in geweldpleging.
De wet wordt gefaseerd ingevoerd. Dit betekent dat de politie aanvankelijk in een beperkt aantal regio’s alleen op alcoholgebruik test. Na verloop van tijd gaan alle regio’s de testen toepassen, zowel voor alcohol als drugs. Een landelijke voorlichtingscampagne informeert het publiek hierover.

Gemeenten gaan bestuurlijke boetes innen

Amsterdam en Den Haag gaan als eerste Nederlandse gemeenten bestuurlijke boetes innen. Tot nu toe zorgde het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) voor de afhandeling van de strafrechtelijke boetes, die gemeentelijke handhavers opleggen bij bijvoorbeeld overlast. Van dat geld zien gemeenten niets terug, omdat de vergoeding die zij daarvoor van het Rijk ontvingen in 2015 is afgeschaft. Reden voor de hoofdstad en hofstad om vanaf 2017 zelf met incasso’s aan de slag te gaan.
Volgens Amsterdam en Den Haag heeft de nieuwe werkwijze nog andere voordelen. De afhandeling van de boetes zou sneller en efficiënter ver­lopen. Daarnaast hebben de gemeenten meer mogelijkheden om de hoogte van boetes te bepalen. Den Haag is bijvoorbeeld van plan om hogere boetes uit te delen aan overtreders die herhaaldelijk de fout in gaan.
Zowel Amsterdam als Den Haag benadrukt dat de inzet van bestuurlijke boetes geen financiële maatregel is. De uitvoering van de handhaving kost immers ook geld.

Subsidies en projectgroep tegen dumpen van drugsafval

In natuurgebieden, op akkers en velden en in de straten van dorpen en steden. Het afval dat ontstaat bij de productie van synthetische drugs, zoals xtc en speed, komt op allerlei plekken terecht. Vaak draaien de over­heid, natuurorganisaties of landeigenaren op voor de kosten van het opruimen. Om die last te verlichten, heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu geld beschikbaar gesteld.
Via een subsidieregeling van de provincies kunnen slachtoffers de helft van de gemaakte opruimkosten vergoed krijgen. De provincie Noord-Brabant, waar de meeste gevallen van drugsdumping plaatsvinden, zorgt voor de landelijke uitvoering van de subsidieregeling.
De provincie Noord-Brabant vervult ook een spilfunctie binnen de project­groep Samen Tegen Dumpen. Daarin werken onder andere waterschappen, gemeenten, politie, het Nederlands Forensisch Instituut en (chemisch) afvalbedrijven aan een snelle en veilige afhandeling van drugsafval – en aan het voorkomen van nieuwe productie.
Een kernonderdeel van Samen Tegen Dumpen is een nieuw barrièremodel. Dit model brengt cruciale schakels bij de productie van synthetische drugs in beeld. Het model is een hulpmiddel voor het maken van keuzes bij de aanpak van drugsproductie en -dumping. Sinds vorig jaar was er al een barrièremodel tegen hennepteelt, nu is er ook een tegen synthetische drugs.

Verslechterde regelnaleving door Brzo-bedrijven

Voor bedrijven die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen produceren of opslaan gelden strenge veiligheidseisen. Deze zijn vastgelegd in het Besluit Risico's zware ongevallen (Brzo). Uit de meest recente monitor over de handhaving van deze wet blijkt dat de naleving enigszins is verslechterd ten opzichte van het jaar ervoor.
Het percentage bedrijven waarbij inspecteurs in 2015 geen enkele over­treding constateerden, is licht gedaald ten opzichte van 2014. Overigens zijn de geconstateerde overtredingen wel minder ernstig.
“Intensief toezicht en strikte handhaving bij de Brzo-bedrijven blijven noodzakelijk om de naleving door de bedrijven te verbeteren”, concluderen de provincies naar aanleiding van de monitor. Daarom investeren de pro­vincies onder andere in het opleidings- en kennisniveau van inspec­teurs, de vernieuwing van de inspectiemethodiek en de samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie.