Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...

Een toegankelijk jaarverslag kan de reflectieve functie van toezicht versterken
Foto: binnenwerk uit 'Het Onderwijsverslag'

'Geen nieuwe visie op toezicht nodig'

Een jaar na publicatie van het WRR-rapport ‘Toezien op publieke belangen’ is het kabinet op 12 september met een reactie gekomen. Ook een recenter WRR-rapport over interne checks & balances bij semipublieke instellingen ('Van tweeluik naar driehoeken') krijgt hierin aandacht.

Het kabinet onderschrijft de aanbeveling om het publieke belang meer centraal te stellen. Datzelfde geldt voor het terughoudend zijn in opleggen van nieuwe regels en meer toezicht als reflex op gesignaleerde (nieuwe) risico’s (de risico-regelreflex). Wel vindt het kabinet dat toezichthouders vanuit het publieke belang vaker aan de bel kunnen trekken als in de praktijk lacunes in wetgeving blijken, of als sprake is van ongewenst of schadelijk gedrag zonder dat er sprake is van wetsovertreding. “Gedrag dat niet in de wet is genormeerd maar wel schadelijk is, kan uiteraard niet worden gehandhaafd”, aldus de kabinetsreactie.

Geen doorberekening van kosten

Ook steunt het kabinet de WRR in haar advies aan toezichthouders om effecten en effectiviteit beter zichtbaar te maken en te rapporteren. Een jaarlijkse rapportage á la ‘Het Onderwijsverslag’ – zoals de Inspectie voor het Onderwijs elk jaar uitbrengt – vindt het kabinet een goed idee in het kader van de reflectieve functie van toezicht; een verplichting voor alle rijksinspecties met een soortgelijke uitgave te komen gaat het kabinet vooralsnog te ver.

Het pleidooi van de belangrijkste adviesraad van de regering om praktijk en wetenschap dichter bij elkaar te brengen neemt het kabinet over. Het kabinet is er geen voorstander van de kosten van toezicht door te berekenen aan ondertoezichtstaanden, zoals de WRR suggereerde. Uitgangspunt moet volgens de regering zijn dat handhaving van wet- en regelgeving uit algemene middelen moet worden gefinancierd.

Kaderstellende visie actueel genoeg

Opvallend is dat het WRR-advies te komen tot een herijkte visie op toezicht níet door het kabinet wordt gedeeld. Volgens de regering is de Kaderstellende Visie op Toezicht uit 2005 actueel genoeg. Deze stellingname leidde inmiddels tot verbaasde reacties in toezichtland, juist omdat diverse rijksinspecties al onder vuur lagen vanwege hun – in ogen van velen – te nauwe opvatting van de toezichtstaken.
Lees hier de volledige reactie van het kabinet op beide WRR-rapporten.