Toezine

Wekelijkse verdieping voor professionals in toezicht, handhaving en inspectie

Bezig met laden...
Nieuw boa-platform voor samenwerking in handhaving

Nieuw boa-platform voor samenwerking in handhaving

Buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) lopen in de samen­werking met elkaar, de politie en gemeente nogal eens tegen onduidelijkheden aan. Het onlangs opgerichte boa-platform wil op landelijk strategisch niveau zorgen voor betere afstemming en samenwerking.

Welke gemeentelijke toezichthouder mag gebruikmaken van het C2000-communicatiesysteem van de politie – en welke niet? Wanneer mogen boa’s net als agenten wapens dragen en geweldsmiddelen gebruiken? En waarom krijgen boa’s lang niet overal toegang tot het politiebureau? Het zijn vraagstukken waarmee boa’s en andere handhavers regelmatig te maken krijgen, vertelt Lieke Sievers, voorzitter van de vereniging Politie, Dieren- en Milieubescherming (PDM).
“Samenwerking tussen boa’s en politie blijkt in de praktijk voor de verschillende partijen vaak ingewikkeld.”
Sievers: “In natuurgebieden vindt bijvoorbeeld steeds vaker ernstige criminaliteit plaats, zoals dumping van xtc-afval en stroperij. De politie neemt dan het voortouw bij de opsporing en handhaving. Het ligt voor de hand dat ze daarbij samenwerken met boswachters die vaak boa zijn en over veel belangrijke informatie beschikken. Maar samenwerken blijkt in de praktijk voor de verschillende partijen vaak ingewikkeld.”

Participerende overheid

“Binnen het boa-platform komt samenwerking op het gebied van leef­baarheid en veiligheid in de volle breedte aan de orde”, vertelt Sievers. Het platform neemt burgers en de bijdrage die zij zelf kunnen leveren aan welzijn, leefbaarheid en veiligheid in de eigen buurt daarbij als uitgangs­punt. “Dat gebeurt steeds meer: kijk maar naar de vele BuurtWhatsApp-groepen en initiatieven om het groen in de wijk zelf te verzorgen.”

Wie is Lieke Sievers?

Lieke Sievers is voorzitter van de vereniging Politie, Dieren- en Milieu­bescherming (PDM), een onafhankelijke vereniging die zich inzet om dieren, natuur en milieu te beschermen. PDM ondersteunt daarvoor opsporingsambtenaren, handhavers en toezichthouders bij de hand­having van de wet- en regelgeving. Sievers is naast haar functie bij PDM ook voorzitter van de veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio IJsselland.
Het woord ‘participatiesamenleving’ valt al snel bij dergelijke burgerinitiatieven. Maar Sievers draait het liever om: “Niet de samenleving, maar de overheid moet participeren. En alleen reguleren wanneer de samenleving daaraan behoefte heeft. Bij een burenruzie kunnen de betrokkenen bijvoorbeeld het beste eerst via een huismeester of een mediator uit de wijkraad naar een oplossing zoeken. Pas wanneer burgers er zelf niet uitkomen, moeten ze een beroep kunnen doen op de overheid”, vindt Sievers. ”Maar die overheid is vaak niet zomaar bereikbaar. Op dat punt vallen momenteel de grootste gaten. Bovendien gaat de aandacht van de overheid nu vooral naar het bestrijden van ónveiligheid, vaak met repressieve middelen”, merkt Sievers. “Terwijl je de veiligheid ook kunt versterken door aan te sluiten bij de veerkracht en weerbaarheid van burgers zelf.”

Olie in de machine

Met het boa-platform creëren de initiatiefnemers nu een plek waar alle betrokken partijen de knelpunten met elkaar kunnen bespreken. “En natuurlijk is het ook de bedoeling om ideeën over de oplossingen ervan te verkennen”, legt Sievers uit. “Op basis van dit overleg kunnen we een integraal advies neer­leggen bij de partijen die daarover besluiten kunnen nemen. Het boa-platform wordt dus geen zelf­standig besluitvormend orgaan”, benadrukt Sievers. “We willen juist de samenwerking tussen de bestaande instituties stimuleren. We zijn de olie in de machine in plaats van een nieuw tandwiel.”
“Het boa-platform kan een belangrijke bijdrage leveren aan de professionali­sering van boa’s.”
Met ex-minister Pieter Winsemius als voor­zitter en voormalig korpschef Peter Vogelzang als plaatsvervangend voorzitter heeft het boa-platform twee stevige en gedreven kar­trekkers aan zich weten te binden. Onder leiding van Winsemius en Vogelzang gaan de betrokken partijen via het platform aan de slag met een gezamenlijke beleidsvisie op samenwerking tussen boa’s, politie en gemeenten. Sievers: “Het boa-platform kan daarmee in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan de professionalisering van de beroepsgroep van boa’s.”

Van week naar platform

In het versnipperde veld van gemeentelijke handhaving is betere afstemming noodzakelijk om effectief te werken aan veiligheid en leefbaarheid. Lieke Sievers nam drie jaar geleden het initiatief om die samenwerking te organiseren. Ze betrok daarbij onder meer PDM-collega Dick van Dop, Herman Reuvers van de Politieacademie, Wiep van der Wal van politievakbond ACP en ex-korpschef Peter Vogelzang. In 2015 organiseerden de partijen gezamenlijk de Week van de boa. Zo’n 750 professionals van de betrokken instanties deelden hun kennis, ervaringen en ideeën. Het boa-platform is een uitvloeisel van deze kennisdeling en heeft als doel concrete thema’s in samenhang met elkaar aan te pakken en naar beleidsniveau te tillen.